Картын хувь
Картанд сүүлийн 2 жилийн худалдан авалтын дүнг хадгалах ба картын хувь нь худалдан авалтын хуримтлагдсан дүнгээс хамааран өсч, буурах болно. Хүснэгт үзнэ үү. 

Хуримтлагдах үнийн дүн /төгрөгөөр/

Хувь

Доод хязгаар

Дээд хязгаар

U-Point-той нэгдсэн Номин бонус карт

U-Point-той нэгдээгүй Номин бонус карт

-

-

3%

3%

1,000,000

2,999,999

3%/U-Point/+1%/Номин/

4%

3,000,000

5,999,999

3%/U-Point/+2%/Номин/

5%

6,000,000

9,999,999

3%/U-Point/+3%/Номин/

6%

10,000,000

14,999,999

3%/U-Point/+4%/Номин/

7%

15,000,000

21,499,999

3%/U-Point/+5%/Номин/

8%

21,500,000

29,499,999

3%/U-Point/+6%/Номин/

9%

29,500,000

 

3%/U-Point/+7%/Номин/

10%

Жич: Худалдан авалтын дүн сүүлийн 2 жилээр, өдрийн нарийвчлалтай тооцогдох бөгөөд тус дүнгээс хамааран өсөж буурч байдаг.