Гэмтсэн буюу алдаж, үрэгдүүлсэн картынхаа оронд шинээр карт захиалан авах

Биет бус карттай хэрэглэгч биет карт захиалахдаа сэргээх үйлдлийг хийж картаа захиална
СЭРГЭЭХ КАРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ: